Förening

För patienter med Lymfödem, Dercum och Lipödem.

Vi ger dig som medlem hjälp och stöd, tillvaratar dina intressen samt förhandlar med Jönköping läns landsting för att du ska få bättre vård.

Vi anordnar aktiviteter som främjar din hälsa genom att stimulera lymfsystemet. Vi arrangerar även föreläsningar och utbildningsdagar samt informerar politiker och vårdpersonal.

Här kan du bland annat se datum för våra aktiviteter, läsa om lymfsystemet, läsa om vård i Jönköping och om olika hjälpmedel.

Vi arbetar ideellt, så ju fler vi blir desto större möjlighet har vi att påverka och förbättra vården i Jönköpings län.

Välkommen som medlem du också! 


VÅR FÖRENING

Föreningen är en ideell förening.

Föreningen vänder sig till personer med olika ödemsjukdomar.

Syftet är att bedriva social och medlemsstödjande verksamhet.

Genom föreningen kan medlemmarna stötta och hjälpa varandra att hantera sin sjukdom och de konsekvenser denna får för deras dagliga liv. Dels ta tillvara medlemmarnas intressen, särskilt vad gäller diagnos, sjukvård samt forskning som kan vara till gagn för den egna patientgruppen. Vidare skall föreningen verka för att öka kunskapen om sjukdomen.

Föreningen består av tre undergrupper kopplade till respektive symptom/diagnos:

- Primärt/sekundärt lymfödem

- Lipödem

- DercumVill du bli medlem?

Maila din ansökan om medlemskap till: info@lymfjonkoping.se

Medlemskap: 50 kr / år

Swish: 123 540 2508

Bankgiro: 5309-0833

Konto: 1235 03 72170 ( Danske Bank )


STADGAR FÖR PATIENTFÖRENINGEN LYMF REGION JÖNKÖPING - SYDÖSTRA SJUKVÅRDSREGIONEN /802518-3081/, ANTAGNA 2022-04-15 


§ 1 NAMN OCH SÄTE 

Föreningens namn är Patientföreningen Lymf Region Jönköping - Sydöstra sjukvårdsregionen, härefter kallad Föreningen. Föreningen har säte i Jönköping. 

§ 2 FORM OCH ÄNDAMÅL 

Föreningen är en ideell förening. Föreningen vänder sig till personer med olika lymfatiska ödemsjukdomar. Syftet är dels att bedriva social och medlemsstödjande verksamhet, genom Föreningen kan medlemmarna stötta och hjälpa varandra att hantera sin sjukdom och de konsekvenser denna får för deras dagliga liv, och dels ta tillvara medlemmarnas intressen, särskilt vad gäller diagnos, sjukvård samt forskning som kan vara till gagn för den egna patientgruppen vidare skall Föreningen verka för att öka kunskapen om sjukdomen. Föreningen består av tre undergrupper kopplade till respektive symptom/diagnos: - Primärt/sekundärt lymfödem - Lipödem - Dercum 

§ 3 MEDLEMSKAP 

Föreningen är öppen för både patienter och patienternas anhöriga, vänner och övriga intresserade, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av årsmötet. Medlem godkänner att Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om medlem, så som personuppgifter och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna hålla ett aktuellt medlemsregister och att kunna kommunicera med Föreningens medlemmar. Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte. 

§ 4 ÅRSMÖTE OCH MEDLEMSMÖTE 

Medlemsmöte skall utlysas minst 30 dagar i förväg. Årsmötet ska hållas inom 90 dagar från verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet ska ske minst 30 dagar innan mötet. Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas: - Verksamhetsberättelse och bokslut med revisionsberättelse - Ansvarsfrihet för avgående styrelse - Beslut om styrelsens sammansättning samt val av ny styrelse - Val av 2 revisorer - Val av valberedning - Fastställande av medlemsavgift 

§ 5 STYRELSE 

Styrelsen består av 3-8 personer som väljs ur Föreningens medlemmar. Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig. Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig. 

§ 6 RÄKENSKAPER 

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från första januari till sista december. 

§ 7 BESLUT OCH OMRÖSTNING 

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid års-och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval där lotten skiljer. 

§ 8 STADGEÄNDRING 

Stadgar kan ändras genom beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. 

§ 9 UPPLÖSNING 

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två̊ på̊ varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.

Vi följer GDPR och lämnar inte ut några uppgifter om våra medlemmar. Föreningen är registrerad som ideell förening med org nr 802518-3081.