Förening

Kallelse/Inbjudan

Årsmöte med föredrag

Patientföreningen Lymf Region Jönköping

Kom och hör vad som gjorts och vad som kommer, samt lyssna på två bra föredrag.

Onsdag 18 september kl 18.00

Plats: Clarion Collection Hotel Victoria. F E Elmgrens gata 5. Jönköping

Anmäl dig till info@lymfjonkoping.se så vi vet hur mycket fika som ska förberedas. 

( Kan köpas på plats för 65 kr )

Årsmöte verksamhetsåret 2018/19

§ 4 Årsmöte och medlemsmöte

Årsmötet ska hållas inom 90 dagar från verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet ska ske minst 30 dagar innan mötet.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

- Verksamhetsberättelse och bokslut med revisionsberättelse

- Ansvarsfrihet för avgående styrelse

- Beslut om styrelsens sammansättning samt val av ny styrelse

- Val av 2 revisorer

- Val av valberedning

- Fastställande av medlemsavgift

Föredrag för medlemmar i Lymf Region Jönköping:

# Med.dr Richard Lewin (Elite Clinic Borén & Lewin Plastkirurgi AB) berättar om sina erfarenheter av fettsugning vid Lipödem, problem och möjligheter.

# Patient med lymfödem, Liselott Dalengren, och Martin Broman från

MB Akupunktur & Muskelrehab visar och berättar hur de lyckades få lymfödemet att minska med 37%.

Årsmöteserbjudanden för medlemmar:

# Fair Sense. Manuellt Lymfdränage 85 min. Ord pris 795 kr, erbjudande 550 kr under vecka 38.

# Alpha Hälsostudio. 20 % rabatt under hela oktober samt den 18 september.

Välkomna

Styrelsen

VÅR FÖRENING

Föreningen är en ideell förening.

Föreningen vänder sig till personer med olika ödemsjukdomar.

Syftet är att bedriva social och medlemsstödjande verksamhet.

Genom föreningen kan medlemmarna stötta och hjälpa varandra att hantera sin sjukdom och de konsekvenser denna får för deras dagliga liv. Dels ta tillvara medlemmarnas intressen, särskilt vad gäller diagnos, sjukvård samt forskning som kan vara till gagn för den egna patientgruppen. Vidare skall föreningen verka för att öka kunskapen om sjukdomen.

Föreningen består av tre undergrupper kopplade till respektive symptom/diagnos:

- Primärt/sekundärt lymfödem

- Lipödem

- Dercum

Vill du bli medlem?

Maila din ansökan om medlemskap till: info@lymfjonkoping.se

Medlemskap: 50 kr / år

Swish: 123 540 2508

Bankgiro: 5309-0833

Konto: 1235 03 72170 ( Danske Bank )Stadgar för Patientföreningen Lymf Region Jönköping /802518-3081/

antagna 2018-08-12

§ 1 Namn och säte

Föreningens namn är Patientföreningen Lymf Region Jönköping, härefter kallad Föreningen. Föreningen har säte i Jönköping.

§ 2 Form och ändamål

Föreningen är en ideell förening.

Föreningen vänder sig till personer med olika ödemsjukdomar.

Syftet är dels att bedriva social och medlemsstödjande verksamhet, genom Föreningen kan medlemmarna stötta och hjälpa varandra att hantera sin sjukdom och de konsekvenser denna får för deras dagliga liv, och dels ta tillvara medlemmarnas intressen, särskilt vad gäller diagnos, sjukvård samt forskning som kan vara till gagn för den egna patientgruppen vidare skall Föreningen verka för att öka kunskapen om sjukdomen.

Föreningen består av tre undergrupper kopplade till respektive symptom/diagnos:

- Primärt/sekundärt lymfödem

- Lipödem

- Dercum

§ 3 Medlemskap

Föreningen är öppen för både patienter och patienternas anhöriga, vänner och övriga intresserade, med villkoren att stadgarna godtas och att medlemsavgiften betalas. Medlemsavgift fastställs av årsmötet.

Medlem godkänner att Föreningen behöver spara och behandla personuppgifter om medlem, så som personuppgifter och kontaktuppgifter. Syftet med en sådan behandling är att kunna hålla ett aktuellt medlemsregister och att kunna kommunicera med Föreningens medlemmar.

Medlem har rösträtt på medlems- och årsmöte.

§ 4 Årsmöte och medlemsmöte

Medlemsmöte skall utlysas minst 30 dagar i förväg.

Årsmötet ska hållas inom 90 dagar från verksamhetsårets slut. Kallelse till årsmötet ska ske minst 30 dagar innan mötet.

Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas:

- Verksamhetsberättelse och bokslut med revisionsberättelse

- Ansvarsfrihet för avgående styrelse

- Beslut om styrelsens sammansättning samt val av ny styrelse

- Val av 2 revisorer

- Fastställande av medlemsavgift

§ 5 Styrelse

Styrelsen består av 3-8 personer som väljs ur Föreningens medlemmar.

Styrelsen beslutar över löpande frågor, är underställd medlems- och årsmöte. 2/3 av styrelsen måste vara närvarande för att styrelsen ska vara beslutsmässig.

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

§ 6 Räkenskaper

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår löper från första juli till sista juni.

§ 7 Beslut och omröstning

Vid styrelsemöten gäller enkel majoritet. Vid års-och medlemsmöten gäller enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandes mening, utom i personval där lotten skiljer.

§ 8 Stadgeändring

Stadgar kan ändras genom beslut med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte.

§ 9 Upplösning

Föreningens upplösning beslutas med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande medlemsmöten, varav ett årsmöte. Efter revisorernas godkännande av räkenskaperna, skall tillgångarna fördelas till organisationer eller föreningar med liknande målsättning. Det sista mötet beslutar om fördelning av medel.

Vi följer GDPR och lämnar inte ut några uppgifter om våra medlemmar. Föreningen är registrerad som ideell förening med org nr 802518-3081.