Verksamhet

  • Att bedriva social och medlemsstödjande verksamhet.

Erbjuda caféträffar runt om i länet tillsammans med medlemmar för att dela erfarenheter och kunskap. På platser där medlemmar önskar. Ca en gång/månad.

Förhoppningsvis kunna erbjuda vattenträning i varmvattenbassäng. En nödvändig och skonsam träning då det ger bäst kompression samt att man blir lättare och mer rörlig.

Erbjuda träffar med olika behandlingsmetoder. Ex Manuellt lymfdränage, LPG -Endermologie, Andning mm

Verksamheten ska bedrivas med, för medlemmarna, låga kostnader så alla har möjlighet att vara med.

  • Att ta tillvara medlemmarnas intressen, särskilt vad gäller diagnos, sjukvård, forskning och samarbetet med vårdprofessionen.

Kurser i samverkan med RJL

Föreläsningar

Möte och samverkan med politiker, tjänstemän och vårdprofession.

Vara delaktiga av utvecklandet av ödemvården i Sydöstra sjukvårdsregionen.

Vi är för samarbete och kunskapsdelning,
vi verkar lokalt, regionalt och nationellt

Bilder illustrerade av Helén Hedlund